TAP - Algemene voorwaarden

1 Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website met betrekking tot het Tennis Affiliate Programme (TAP) georganiseerd door OUT OF OFFICE BVBA, met zetel te Rue Longue (Piét.) 127, 1370 Jodoigne, ingeschreven in KBO onder het nummer 0822.112.612 (hierna genoemd OUT OF OFFICE ).

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden tussen u, de gebruiker, en OUT OF OFFICE. Elk bezoek aan deze website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door uw bezoek aan deze website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. OUT OF OFFICE kan deze algemene voorwaarden steeds wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving, en de gewijzigde algemene voorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze website bevinden. De algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 21 maart 2017.

3 De verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de volgende gedragsregels na te leven:

  1. Het niet hinderen van de normale werking van deze website;
  2. Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van OUT OF OFFICE;
  3. Geen daden stellen die het gebruik van de website door andere gebruikers hinderen;
  4. Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via de website;
  5. Geen virussen of andere malware verspreiden;
  6. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website, zoals robots of spiders, tenzij de gebruiker een zoekmachine is;
  7. De beveiliging van de website niet ontwijken of verhinderen;

Bij het niet-naleven van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van deze gedragsregels, kan OUT OF OFFICE de toegang van de gebruiker tot deze website ontzeggen.

De gebruiker die zich conform artikel 5 heeft geregistreerd en sponsorartikelen bestelt via deze website waarborgt aan OUT OF OFFICE dat hij bevoegd is om de tennisclub, in wiens naam hij de bestelling plaatst, rechtsgeldig en in rechte te kunnen verbinden.

De gebruiker zorgt er bovendien voor dat OUT OF OFFICE gemachtigd is om de sponsorartikelen besteld via deze website te plaatsen op de terreinen van de tennisclub waarvoor de sponsorartikelen werden besteld.

4 Aansprakelijkheid

OUT OF OFFICE streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to- date, betrouwbaar en volledig is, maar OUT OF OFFICE geeft staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of deze informatie door OUT OF OFFICE of door derden werd aangeleverd.

De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de gebruiker. OUT OF OFFICE is niet aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die de gebruiker zou lijden door het bezoeken van deze website.

OUT OF OFFICE is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. De gebruiker is verantwoordelijk voor het installeren van de nodige veiligheidssoftware op zijn toestellen.

OUT OF OFFICE behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving haar website te optimaliseren of aan te passen, bijvoorbeeld met betrekking tot de opbouw, inhoud, structuur, toegankelijkheid of technische kenmerken ervan.

OUT OF OFFICE is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid of een vertraagde werking van haar website. Een onbeschikbaarheid of vertraagde werking kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

OUT OF OFFICE is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink. Deze verwijzing betekent noodzakelijkerwijs niet dat OUT OF OFFICE deze websites aanbeveelt, ermee samenwerkt of dat zij akkoord gaat met de inhoud van deze websites van derden. OUT OF OFFICE staat niet garant voor de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites, of voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het bezoek aan websites van derden.

OUT OF OFFICE is niet aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via deze website of van een betalingsdienstverstrekker. OUT OF OFFICE staat niet garant voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het betalingssysteem.

5 Registratie

Door een zich te registreren verbindt de gebruiker er zich uitdrukkelijk toe om correcte, accurate, actuele en volledig informatie over zichzelf en de tennisclub te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk bij te werken.

OUT OF OFFICE behoudt zich het recht voor om de registratie (of dienst) te schorsen of te weigeren wanneer zij beschikt over redelijke vermoedens dat de verstrekte informatie door de gebruiker onjuist, onvolledig, of niet bijgewerkt is.

Het paswoord wordt gekozen door de gebruiker, blijft persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden.

6 Intellectuele eigendomsrechten

De informatie (of diensten) verstrekt op deze website, alsook enige software die dienstig is voor het ervan, zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan OUT OF OFFICE of waarop zij een licentie heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden.

Ook het opslaan van informatie van deze website in een databank is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch cachen van de informatie door de browser.

Uitzonderingen hierop kunnen enkel toegestaan worden door de Belgische wetgeving of middels voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van OUT OF OFFICE.

7 Privacy & cookies

Voor de bepalingen inzake privacy & cookies wordt verwezen naar de privacy policy en cookie policy die integraal deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

8 Toepasselijke wet en bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Enkel de Belgische rechtbanken van (Brussel) zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden.